GDPR - Informácie o ochrane súkromia
 

Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

.

Rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi našu internetovú stránku. Zhromažďujeme, spracovávame a používame osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky, robí všetko, čo je potrebné aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Zbierame len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá klient svoj dobrovoľný súhlas Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom prehlásení. Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami, na priamy marketing či na evidenciu v našej databáze klientov. Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie našich služieb Vám, v poštovom styku s Vami, alebo podávaní informácií o pripravovaných podujatiach a akciách. Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím, alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

3. Bezpečnosť

Uchovávame Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame.

4. Vaše návrhy/pripomienky,Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Zlikvidujeme uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite nám e-mail alebo list. Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.